Historia i obyczaje

HOW THE PEASANT FROM STANISŁAWOWO DEFEATED THE DEVIL. JAK CHŁOP ZE STANISŁAWOWA POKONAŁ DIABŁA (english version, wersja polska)

 It was exactly midnight and it was a beautiful, moonlit night during the summer. At this very time two colleagues agreed to meet on the river by the footbridge. They were: Józef Barszcz from Stanisławowo and Stanisław Gorczyca from Szkwa. They agreed on an honorary bet, which one of them would be braver and appear in the agreed place according to the bet. The recognition signal was to be three whistles in a row.

TALES OF KADZIDŁO AND DYLEWO OPOWIEŚCI Z KADZIDŁA I DYLEWA (english version, wersja polska)

As a man gets older, he thinks more about what happened in the olden days. He reminds himself of his childhood and adolescence. It is easier for him to move into the past. When I close my eyes, I see older people who left this world a long time ago. And I can still hear their tales of the olden days...

Konkurs plastyczny „Z Puszczy do sieci”

Dziękujemy gorąco wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie, a było ich aż 103 osoby! Komisja oceniająca miała bardzo ciężki wybór. Postanowiła nagrodzić:

Budownictwo drewniane na Kurpiach

Drewno. Artystyczna dusza i mistrzowskie ręce Kurpiów stworzyły sztukę budowania z drewna i niepowtarzalny, kurpiowski styl budownictwa. Styl, na który składają się architektura budynków, rozplanowanie zabudowy siedliska oraz kształt wsi.

Bernard Kielak (1944-2016)

Wybitny etnograf i regionalista, pisarz. Służył radą przy organizacji wielkich imprez folklorystycznych, jak: Miodobranie w Myszyńcu czy Niedziela Palmowaw Łysych. Pełnił rolę swoistego konsultanta.

E-Book Kurpie, Bernard Kielak

 

Kurpie. Puszcza Zielona - historia, kultura, tradycja autorstwa wybitnego etnografa Bernarda Kielaka.

Od ziarenka do bochenka

Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się biorąc chleb do ręki, jedząc go – jakie procesy muszą zajść, aby powstał bochenek chleba?

Kraina z bursztynu słynąca

Bursztyn, skucynit, jantar - jest to kopalna żywica drzew, szczególnie iglastych, z trzeciorzędu. Zidentyfikowano do dziś około 150 rodzajów żywic kopalnych. Retynit to bursztyn z okresu kredowego, skucynit - to bursztyn trzeciorzędowy bałtycki. Żywice znajdują się w wielu rejonach świata.

Jak z karpiny smołę robiono

Pierwszymi osadnikami „na puszczy" na równi z bartnikami byli smolarze, węglarze i rudnicy. To oni wtopili się w dzikie knieje, postawili pierwsze szałasy i zmagali się z naturą.

Dawne bartnictwo kurpiowskie

Wolno nie być głębokim badaczem,

ale pod karą haniebnego wstydu,

nie godzi się nie znać ziemi,

na której mieszkamy.

(Władysław Syrokomla)

KASIA, THE FORESTER’S DAUGHTER LEGENDA O KASI LEŚNICZANCE (english version, wersja polska)

Once upon a time, there lived a beautiful maiden at Zawodzie, near Myszyniec. Her name was Kasia. She was as slender as a pine tree in the Green Forest and she chirped like a nightingale. Her blue eyes looked so lovely that no young man in the area could resist her beauty. Her friends called Kasia “Forget-me-not”, which was not because she kept on forgetting things, but because she loved flowers very much. Kasia would often often sit in her garden, singing over the flower bed sparkling with a whole range of colors and scents.

Ło kurpśoskëm skarbźe

Kedy Pan Bóg stworzół śwat jï po råz pśérsy dokónywåł jégo przeglądu z przestworzy spostrzég, ze nad Syberjó  zgrabźåły mu ríce. Zacón je rozćérać jï z téch Jégo  ríców na źëńë syberyjskó spadły wsystke skarby źëńï – złoto, ślébro, platyna,
ropa naftowå, droge kańëńe, dosłowńe: wsystko. A kedy buł nad źëńó kurpśoskó, ríce ńåł juz puste. Jï zapłakåł   tedy Pan Bóg nad tó źëńó jï łodpoźedźely płacëm jéj łośedlëńcy.
Ze łzów Pana Boga pońeśónéch źatrëm powstały nåjpśíkńejse na śweće jeźora mazurske, a z téch jeźorów wypłynëno śédëm rzéków kurpśoskéch, nåjcystséch na śweće.

A PROPOSITO DEL TESORO DI KURPIE

Quando Dio creò il mondo e per la prima volta recensito dallo spazio, notó che le sue mani si congelarono sopra la Siberia. Così cominciò a strofinarli, e da sue mani caddero tutti i tesori della terra sul suolo siberiano - oro, argento, platino, petrolio, pietre costose, letteralmente: tutto.
E quando era sopra la terra kurpiowską, le sue mani erano già vuote. E Dio pianse su questa terra e i suoi abitanti piangevano in lacrime.

HOW THE GYPSY TRICKED THE PEASANTS. JAK TO CYGAN „OCYGANIŁ” CHŁOPÓW (english version, wersja polska)

In Parciaki, a forest village, in which after the wars a railway station was built, the Gypsies were preparing for a grand wedding: they brought bread, vodka, beer, sugar and whatever else was needed; and for the bread, so that it would not be eaten by itself, the people killed as many as three pigs, they baked and cooked a lot of meat and sausages, then set the tables and benches near the tents under the pine trees.

O kurpiowskim skarbie

Kiedy Pan Bóg stworzył świat i po raz pierwszy dokonywał jego przeglądu z przestworzy spostrzegł, że nad Syberią zmarzły mu ręce. Zaczął, więc je rozcierać i z tych Jego rąk na ziemię syberyjską spadły wszystkie skarby ziemi - złoto, srebro, platyna, ropa naftowa, drogie kamienie, dosłownie: wszystko. A kiedy był nad ziemią kurpiowską, ręce miał już puste. I zapłakał tedy Pan Bóg nad tą ziemią i odpowiedzieli płaczem jej mieszkańcy.