Odmiana wybranych czasowników

Czasownik nieregularny być - być

 

Czas teraźniejszy:     liczba pojedyncza                         liczba mnoga


                     jå          jestëm                              my              jestëmy
                     ty         jesteś                                wy               jesteśta
  łón/łóna/łóno         jest                         łóńï/łóny/łóne        só


Czas przeszły:


                                  liczba pojedyncza


                rodzaj męski                        rodzaj żeński


jå                 bółëm                                 béłam
ty                 bółeś                                  béłaś
łón/łóna       bół                                     béła
łóno             béło (rodzaj nijaki)


                                   liczba mnoga


                  rodzaj męski                     rodzaj żeński


my                 bélym                               béłym
wy                 bélyśta                              béłyśta
łóńï/łóny       bély                                   béły
łóne               béły (rodzaj nijaki)


Czas przyszły:       liczba pojedyncza                      liczba mnoga


               jå             bę̈dë                         my             bę̈dźëm
               ty             bę̈dźes                       wy            bę̈dźeta
  łón/łóna/łóno      bę̈dźe              łóńï/łóny/łóne     bę̈dó

 

Czasownik nieregularny ńéć - mieć


Czas teraźniejszy:    liczba pojedyncza                   liczba mnoga


                     jå          móm                         my           mómy
                     ty          mås                           wy           måta
        łón/łóna/łóno    må              łóńï/łóny/łóne      majó


Czas przeszły


                              liczba pojedyncza


           rodzaj męski                        rodzaj żeński


jå                     ńåłëm                        ńałam
ty                     ńåłeś                          ńałaś
łón/łóna          ńåł                              ńała
łóno                 ńało (rodzaj nijaki)


liczba mnoga

my               ńelym                                ńałym

wy                ńelyśta                              ńałyśta
łóńï/łóny      ńely                                   ńały
łóne              ńały (rodzaj nijaki)

 

Czasownik chćéć - chcieć


Czas teraźniejszy:      liczba pojedyncza              liczba mnoga


                     jå              chcë                       my         chcëmy
                     ty              chces                      wy         chceta
           łón/łóna/łóno    chce           łóńï/łóny/łóne    chcó


Czas przeszły


liczba pojedyncza


                 rodzaj męski                  rodzaj żeński
jå                  chćåłëm                       chćałam
ty                  chćåłeś                         chćałaś
łón/łóna       chćåł                             chćała
łóno              chćało (rodzaj nijaki)


liczba mnoga


                    rodzaj męski               rodzaj żeński


my                 chćelym                        chćałym
wy                 chćelyśta                       chćałyśta
łóńï/łóny       chćely                            źedźały
łóne               chćały (rodzaj nijaki)

 

Czasownik źedźéć - wiedzieć


Czas teraźniejszy:       liczba pojedyncza                liczba mnoga


                    jå               źëm                   my          źëmy
                    ty               źés                     wy          źéta
       łón/łóna/łóno        źé         łóńï/łóny/łóne     źedzó


Czas przeszły


                                 liczba pojedyncza


                 rodzaj męski                 rodzaj żeński


jå                źedźåłëm                      źedźałam
ty                źedźåłeś                       źedźałaś
łón/łóna     źedźåł                          źedźała
łóno            źedźało (rodzaj nijaki)

 

                                             Liczba mnoga


                               rodzaj męski           rodzaj żeński


my                              źedźelym              źedźałym
wy                              źedźelyśta             źedźałyśta
łóńï/łóny                    źedźely                  źedźały
łóne                            źedźały (rodzaj nijaki)

 

Czasownik łujńéć - umieć


Czas teraźniejszy:         liczba pojedyncza                liczba mnoga


                     jå                łujnë                     my            łujńëm
                     ty                łujńés                   wy             łujńéta
          łón/łóna/łóno       łujńé         łóńï/łóny/łóne      łujnó


Czas przeszły


liczba pojedyncza


                    rodzaj męski           rodzaj żeński


jå                     łujńåłëm                łujńałam
ty                     łujńåłeś                 łujńałaś
łón/łóna          łujńåł                     łujńała
łóno                 łujńało (rodzaj nijaki)


                                       liczba mnoga


                       rodzaj męski              rodzaj żeński


my                     łujńelym                    łujńałym
wy                     łujńelyśta                  łujńałyśta
łóńï/łóny           łujńely                        łujńały
łóne                   łujńały (rodzaj nijaki)

 

Czasownik rozuńéć


Czas teraźniejszy:         liczba pojedyncza                         liczba mnoga


                          jå              rozuńë                   my                rozuńëm
                          ty              rozuńés                 wy                 rozuńéta
              łón/łóna/łóno      rozuńé            łóńï/łóny/łóne     rozuńó


Czas przeszły


                                            liczba pojedyncza


                             rodzaj męski           rodzaj żeński


jå                             rozuńåłëm              rozuńałam
ty                             rozuńåłeś                rozuńałaś
łón/łóna                  rozuńåł                    rozuńała
łóno                         rozuńało (rodzaj nijaki)


                                                  liczba mnoga


                                rodzaj męski                  rodzaj żeński


my                             rozuńelym                       rozuńałym
wy                              rozuńelyśta                     rozuńałyśta
łóńï/łóny                    rozuńely                          rozuńały
łóne                            rozuńały (rodzaj nijaki)

 

Czasownik jeść


Czas teraźniejszy:            liczba pojedyncza                liczba mnoga


                     jå                    jjëm                my           jjëmy
                     ty                    jjés                  wy           jjéta
          łón/łóna/łóno           jjé       łóńï/łóny/łóne     jedzó


Czas przeszły


                           liczba pojedyncza


                   rodzaj męski           rodzaj żeński


jå                      jåtëm                 jadłam
ty                      jåteś                  jadłaś
łón/łóna            jåt                     jadła
łóno                  jadło (rodzaj nijaki)


                                           liczba mnoga


                         rodzaj męski                   rodzaj żeński


my                        jedlym                             jadłym
wy                        jedlyśta                            jadłyśta
łóńï/łóny               jedly                                jadły
łóne                      jadły (rodzaj nijaki)


Czasownik stojéć, bojéć śë


Czas teraźniejszy:       liczba pojedyncza                      liczba mnoga


                    jå          stojë      bojë śë               my       stojëm     bojëm śë
                    ty          stojïs3    bojïs śë              wy       stojïta      bojïta śë
  łón/łóna/łóno        stojï       bojï śë     łóńï/łóny/łóne stojó        bojó śë


 Czas przeszły


                                                     liczba pojedyncza


                                   rodzaj męski                         rodzaj żeński


jå                           stojåłëm   bojåłëm śë                 stojałam      bojałam śë
ty                           stojåłeś    bojåłeś śë                   stojałaś       bojałaś śë
łón/łóna                stojåł       bojåł śë                        stojała         bojała śë
łóno                       stojało     bojało śë (rodzaj nijaki)


                                                    liczba mnoga


                             rodzaj męski                                   rodzaj żeński


my                     stojelym     bojelym śë                        stojałym       bojałym śë
wy                     stojelyśta    bojelyśta śë                      stojałyśta     bojałysta śë
łóńï/łóny            stojely        bojely śë                            stojały         bojały śë
łóne                    stojały        bojały śë (rodzaj nijaki)


Czasownik brać, prać


Czas teraźniejszy:            liczba pojedyncza                             liczba mnoga


                    jå                bźerzë     pśerzë                 my                bźerzëm    pśerzëm
                    ty                bźerzes    pśerzes               wy                bźerzeta     pśerzeta
          łón/łóna/łóno       bźerze     pśerze         łóńï/łóny/łóne      bźerzó       pśerzó


Czas przeszły


liczba pojedyncza


                               rodzaj męski                                             rodzaj żeński


jå                              bråłëm     pråłëm                      brałam       prałam
ty                              bråłeś      pråłeś                        brałaś        prałaś
łón/łóna                    bråł         pråł                          brała         prała
łóno                          brało        prało (rodzaj nijaki)


liczba mnoga


                                 rodzaj męski                                           rodzaj żeński


my                           bralym     pralym                            brałym             prałym
wy                           bralyśta    pralyśta                          brałyśta           prałyśta
łóńï/łóny                  braly        praly                               brały               prały
łóne                         brały        prały (rodzaj nijaki)

 

Mirosław Grzyb


Drukuj